សិលា បញ្ចាំងាយស្រួល

សិលាបញ្ចាំងាយស្រួល

សិលា បញ្ចាំងាយស្រួល

ផលិតផលនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសំរួលចរាចរសាច់ប្រាក់ និងសំរាប់អតិថិជនទូទៅដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់និងមិនចង់ដាក់ទ្រព្យធានា

I- វត្ថុដាក់បញ្ចាំរួមមាន៖

II- ទំហំទឹកប្រាក់៖

លោកលោកស្រីអាចទទួលបានប្រាក់កំចីរហូតដល់ ៣០០០ ដុល្លា

III- របៀបសង៖

IV- អត្រាការប្រាក់

ផលិតផល និងសេវាកម្ម