សិលា បញ្ចាំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

សិលាបញ្ចាំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

សិលា បញ្ចាំអេឡិចត្រូនិច

ផលិតផលនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសំរួលចរាចរសាច់ប្រាក់ និងសំរាប់អតិថិជនទូទៅដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់តិចតួចនិងមិនចង់លក់វត្ថុជាទីស្រឡាញ់ និង មានប្រយោជន៏របស់ខ្លួន

I- វត្ថុដាក់បញ្ចាំរួមមាន៖

II- ទំហំទឹកប្រាក់៖

លោកលោកស្រីអាចទទួលបានប្រាក់កំចីរហូតដល់ ៧០% នៃតំលៃទីផ្សារនៃទ្រព្យធានារបស់លោកលោកស្រី

III- របៀបសង៖

IV- អត្រាការប្រាក់

ផលិតផល និងសេវាកម្ម