សិលា បញ្ចាំរហ័ស

សិលា បញ្ចាំរហ័ស

សិលា បញ្ចាំរហ័ស

ផលិតផលនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសំរួលចរាចរសាច់ប្រាក់ និងសំរាប់អតិថិជនជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជន ឬ រដ្ឋ ដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់តិចតួចនិងមិនចង់ដាក់ទ្រព្យធានា
សិលា បញ្ចាំរហ័ស

I- វត្ថុដាក់បញ្ចាំរួមមាន៖

II- ទំហំទឹកប្រាក់៖

លោកលោកស្រីអាចទទួលបានប្រាក់កំចីចន្លោះពី ១០ ដល់ ៥០០ ដុល្លា អាស្រ័យទៅនិងលក្ខខណ្ឌរបស់អតិថិជន

III- របៀបសង៖

IV- អត្រាការប្រាក់

ផលិតផល និងសេវាកម្ម