សិលា ផ្លើស

សិលា ផ្លើស

សិលា ផ្លើស

ផលិតផលនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសំរួលចរាចរសាច់ប្រាក់ និងសំរាប់អាជីវករតូចៗដែលផ្តល់សេវាបញ្ចាំតិចតួចដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

I- វត្ថុដាក់បញ្ចាំរួមមាន៖

II- ទំហំទឹកប្រាក់៖

លោកលោកស្រីអាចទទួលបានប្រាក់កំចីរហូតដល់ ៧០% នៃតំលៃទីផ្សារនៃទ្រព្យធានារបស់លោកលោកស្រី ឬ ច្រើនបំផុតរហូតដល់ ២០ ០០០ ដុល្លា ភ្លាមៗ

III- របៀបសង៖

IV- អត្រាការប្រាក់

ផលិតផល និងសេវាកម្ម