សិលា លុយរាប់

សិលាលុយរាប់

សិលា លុយរាប់

ផលិតផលនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសំរួលចរាចរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន ដែលលក់ដូរក្នុងផ្សារ និង លក់ដូរនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន ដោយមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃ និងចំពោះអតិថិជនដែលត្រូវការប្រាក់និងចង់សងត្រឡប់វិញជារៀងរាល់ថ្ងៃឬសប្តាហ៏
សិលាលុយរាប់

I- វត្ថុដាក់បញ្ចាំរួមមាន៖

II- ទំហំទឹកប្រាក់៖

អតិថិជនអាចទទួលប្រាក់បានរហូតដល់ ៣០០០ដុល្លា

III- របៀបសង៖

អតិថិជនអាចជ្រើសរើសការសងត្រឡប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឬ សប្តាហ៏

IV- អត្រាការប្រាក់

ជាមួយនិងការប្រាក់សមរម្យ សេវារហ័សទាន់ចិត្ត បុគ្គលិករស់រាយរាក់ទាក់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៏វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
ផលិតផល និងសេវាកម្ម