សិលា-បញ្ចាំមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

Car loans service in Phnom Penh

សិលា​ បញ្ចាំមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

Car loans service in Phnom Penh, Selaglobal provide loan service for everyone in Cambodia.

ផលិតផលនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសំរួលចរាចរសាច់ប្រាក់ និងសំរាប់អតិថិជនទូទៅដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់និងមិនចង់លក់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាទីស្រឡាញ់ និង មានប្រយោជន៏របស់ខ្លួន

I- វត្ថុដាក់បញ្ចាំរួមមាន៖

ម៉ូតូ កាតគ្រីម៉ូតូ

រថយន្ត កាតគ្រីរថយន្ត

✅តុកតុក

✅មធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀត

 

II- ទំហំទឹកប្រាក់៖

លោកលោកស្រីអាចទទួលបានប្រាក់កំចីរហូតដល់ ៧០% នៃតំលៃទីផ្សារនៃទ្រព្យធានារបស់លោកលោកស្រី

III- របៀបសង៖

IV- អត្រាការប្រាក់

ផលិតផល និងសេវាកម្ម
Car loans service in Phnom Penh